Shamisen

KAMEYA Shamisen OnlineShop

yInformation for salez

Shamisen

Here, we introduce the types of shamisens we carry in our shop. There are various types of genres of shamisens, please select the genre you would like to play. If you are a fan of Yoshida Brothers, you may want to select the Tsugaru Shamisen. If you like Kabuki, select the Nagauta Shamisen. If you want to play with a koto, select the Jiuta Shamisen. If you like geisha music, select the Kouta Shamisen. If you like Japanese festival music, select the Minyou Shamisen. There are other genres of shamisens. If you are interested in specific shamisen music, please contact us by e-mail. We will suggest you a shamisen that you will like.

Tsugaru shamisen

To order Shamisens or Shamisen accessories. Click the order button and enter the details of products you wish to purchase in the "Order and Message".
After we receive your order we`ll get back to you with the purchase amount and postage cost details.
All listed prices are excluding tax. Regarding the total sum comes under a Tax of 10% without shipping price if you order from Japan.

Tsugaru Karin(African Red Oak)Shamisen

Tsugaru Karin (African Red Oak) Shamisen

Tsugaru Karin( African Red Oak) Shamisen
85,000JPYEN  
This is a practice shamisen designed for learning shamisen for the first time.This is most cheaper Tsugaru sshamisen in our shop. Even though this is a practice shamisen, we use natural skin on this body.
Music: Yoshida Brothers, Takahashi Chikuzan, etc.
Materials: Neck/Africa Karaki wood
Body/Africa Karaki wood
Accessories: Shamisen bag, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A shamisen pick (bachi), finger guard and hard case are not included. Please order separately.

Tsugaru Karin(Red Oak)Shamisen

Tsugaru Karin(Red Oak)Shamisen

Tsugaru Karin(Red Oak) Shamisen
200,000JPYEN
This is a practice shamisen designed for learning shamisen for the first time. Even though this is a practice shamisen, it has good quality of sound.
Music: Yoshida Brothers, Takahashi Chikuzan, etc.
Materials: Neck/Karaki wood,Body/Karaki wood
Accessories: Shamisen bag, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A shamisen pick (bachi), finger guard and hard case are not included. Please order separately.

Tsugaru Kouki (Redsander) Shamisen

Tsugaru Kouki (Redsander) Shamisen

Tsugaru Kouki (Redsander) Shamisen
360,000JPYEN
This shamisen can be used for concerts. Most of the shamisens you see in concerts are this Kouki Shamisen.
Music: Yoshida Brothers, Takahashi Chikuzan, etc.
Materials: Neck/Kouki wood (Redsander), Body/Karin wood (Red Oak)
Accessories: Bag for shamisen, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A shamisen pick (bachi), finger guard and hard case are not included. Please order separately.

Nagauta shamisen

To order Shamisens or Shamisen accessories. Click the order button and enter the details of products you wish to purchase in the "Order and Message".
After we receive your order we`ll get back to you with the purchase amount and postage cost details.
All listed prices are excluding tax. Regarding the total sum comes under a Tax of 10% without shipping price if you order from Japan.

Nagauta Karin(Red Oak)Shamisen

Nagauta Karin(Red Oak)Shamisen

Nagauta Karin (Red Oak) Shamisen
65,000JPYEN
This is a practice shamisen designed for learning shamisen for the first time. Even though this is a practice shamisen, it has good quality of sound.
Music: Kabuki, Classical Japanese dance. Also for Kouta Minyou.
Materials: Neck/Karin wood (Red Oak), Body/Karin wood (Red Oak)
Accessories: Bag for shamisen, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A shamisen pick (bachi), finger guard, hiza gomu and hard case are not included. Please order separately.

Nagauta Kouki(Redsander) Shamisen

Nagauta Kouki(Redsander) Shamisen

Nagauta Kouki(Redsander) Shamisen
300,000JPYEN
This shamisen can be used for concerts. Most of the shamisens you see in concerts are this Kouki Shamisen.
Music: Kabuki, Classical Japanese dance
Materials: Neck/Kouki wood (Redsander), Body/Karin wood (Red Oak)
Accessories: Bag for shamisen, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A shamisen pick (bachi), finger guard, hiza gomu and hard case are not included. Please order separately.

Ikuta Jiuta Shamisen

To order Shamisens or Shamisen accessories. Click the order button and enter the details of products you wish to purchase in the "Order and Message".
After we receive your order we`ll get back to you with the purchase amount and postage cost details.
All listed prices are excluding tax. Regarding the total sum comes under a Tax of 10% without shipping price if you order from Japan.

Ikuta JIuta Karin (Red Oak)Shamisen

Ikuta JIuta Karin (Red Oak)Shamisen

Ikuta JIuta Karin (Red Oak) Shamisen
85,000JPYEN
This is a practice Jiuta designed for playing with a koto. Even though this is a practice shamisen, it has good quality of sound.
Music: Playing with a koto, Jiuta Mai (Jiuta Dance)
Materials: Neck/Karin wood (Red Oak), Body/Karin wood (Red Oak)
Accessories: Bag for shamisen, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A shamisen pick (bachi), finger guard, hiza gomu and hard case are not included. Please order separately.

Ikuta Jiuta Kouki (Redsader) Shamisen

Ikuta Jiuta Kouki (Redsader) Shamisen

Ikuta Jiuta Kouki (Redsader) Shamisen
300,000JPYEN
This shamisen can be used for concerts. Most of the shamisens you see in concerts are this Kouki Shamisen.
Music: Playing with a koto, Jiuta Mai (Jiuta Dance)
Materials: Neck/Kouki wood (Redsander), Body/Karin wood (Red Oak)
Accessories: Bag for shamisen, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A shamisen pick (bachi), finger guard, hiza gomu and hard case are not included. Please order separately.

Kouta Shamisen

To order Shamisens or Shamisen accessories. Click the order button and enter the details of products you wish to purchase in the "Order and Message".
After we receive your order we`ll get back to you with the purchase amount and postage cost details.
All listed prices are excluding tax. Regarding the total sum comes under a Tax of 10% without shipping price if you order from Japan.

Kouta Karin(Red Oak)Shamisen

Kouta Karin(Red Oak)Shamisen

Kouta Karin (Red Oak) Shamisen
85,000JPYEN
You may often see in movies, etc. that geishas playing this type of shamisen. Even though this is a practice shamisen, it has good quality of sound.
Music: Geisha music
Materials: Neck/Karin wood (Red Oak), Body/Karin wood (Red Oak)
Accessories: Bag for shamisen, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A finger guard, hiza gomu and hard case are not included. Please order separately.

Kouta Kouki (Redsander) Shamisen

Kouta Kouki (Redsander) Shamisen

Kouta Kouki (Redsander) Shamisen
240,000JPYEN
You may often see in movies, etc. that geishas playing this type of shamisen. Most of the shamisens you see in concerts are this Kouki Shamisen.
Music: Geisha music
Materials: Neck/Kouki wood (Redsander), Body/Karin wood (Red Oak)
Accessories: Bag for shamisen, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A finger guard, hiza gomu and hard case are not included. Please order separately.

Minyou Shamisen

To order Shamisens or Shamisen accessories. Click the order button and enter the details of products you wish to purchase in the "Order and Message".
After we receive your order we`ll get back to you with the purchase amount and postage cost details.
All listed prices are excluding tax. Regarding the total sum comes under a Tax of 10% without shipping price if you order from Japan.

Minyou Karin(Red Oak)Shamisen

Minyou Karin(Red Oak)Shamisen

Minyou Karin (Red Oak) Shamisen
85,000JPYEN
This is a practice shamisen that is often used for festivals in Japan. Even though this is a practice shamisen, it has good quality of sound.
Music: Japanese festivals, etc.
Materials: Neck/Karin wood (Red Oak), Body/Karin wood (Red Oak)
Accessories: Bag for shamisen, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A shamisen pick (bachi), finger guard, hiza gomu and hard case are not included. Please order separately.

Minyou Kouki (Redsander) Shamisen

inyou Kouki (Redsander) Shamisen

Minyou Kouki (Redsander) Shamisen
240,000JPYEN
This is a practice shamisen that is often used for festivals in Japan. Most of the shamisens you see in concerts are this Kouki Shamisen.
Music: Japanese festivals, etc.
Materials: Neck/Kouki wood (Redsander), Body/Karin wood (Red Oak)
Accessories: Bag for shamisen, bridge, extra strings, cleaning cloth
Attention: A shamisen pick (bachi), finger guard, hiza gomu and hard case are not included. Please order separately.

Okinawa Shamisen

To order Shamisens or Shamisen accessories. Click the order button and enter the details of products you wish to purchase in the "Order and Message".
After we receive your order we`ll get back to you with the purchase amount and postage cost details.
All listed prices are excluding tax. Regarding the total sum comes under a Tax of 10% without shipping price if you order from Japan.

Okinawa Shamisen

Okinawa Shamisen

Okinawa shamisen
27,000JPYEN

Please write the items you would like to order and send us the list by e-mail. We will e-mail you the total amount of the items including shipping charges. We accept the Paypal or credit card payment.
Please specify the preferred payment method when you e-mail us.
If you need accessories in addition to a shamisen to practice, please let us know by e-mail. We will suggest you accessories you may need for practices or concerts. We also offer another type of the Kouki Shamisen with higher quality, which called Kinhozo Kouki Shamisen.
If you are looking for a shamisen with better quality, please contact us by e-mail.